பெண்கள் வெளியில் சொல்ல கூச்சப்படும் சில உடல் பிரச்சனைகள்

பெண்கள் வெளியில் சொல்ல கூச்சப்படும் சில உடல் பிரச்சனைகள்

download-49
அந்தரங்கம்
பெண்கள் ஹார்மோன் சுற்று மாற்றங்கள் மற்றும் பல்வேறு வகையான உடற்கூறு மற்றும் உளவியல் மாற்றங்களுடன், பாலியல் ரீதியான பிரச்சனைகள் என் அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளின் எண்ணிக்கை மிகவும் அதிகம். சில நேரங்களில் இவை மிகவும் தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளாகவும் மற்றும் ...
Comments Off on பெண்கள் வெளியில் சொல்ல கூச்சப்படும் சில உடல் பிரச்சனைகள்