பெண்கள் உடல்நிலை எத்தனை முறை உறவு கொள்வதற்கு ஏற்றது?

பெண்கள் உடல்நிலை எத்தனை முறை உறவு கொள்வதற்கு ஏற்றது?

tumblr_m7850m9Wpf1r3a6jho1_500
அந்தரங்கம்
உடலுறவு கொள்ளும் ஒரு நேர த்தில் பெண்களால் எத்தனை தடவைகள் உச்சம் பெற முடியும் என ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் பெண்கள் ஒன்றுக்கு மேற் பட்ட தடவைகள் உச்சம் பெற முடியும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. ஆண்கள் உச்சம் அடைந்து விந்து ...
Comments Off on பெண்கள் உடல்நிலை எத்தனை முறை உறவு கொள்வதற்கு ஏற்றது?

Un-homme-et-une-femme-4
அந்தரங்கம்
உடலுறவு கொள்ளும் ஒரு நேர த்தில் பெண்களால் எத்தனை தடவைகள் உச்சம் பெற முடியும் என ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் பெண்கள் ஒன்றுக்கு மேற் பட்ட தடவைகள் உச்சம் பெற முடியும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. ஆண்கள் உச்சம் அடைந்து விந்து ...
Comments Off on பெண்கள் உடல்நிலை எத்தனை முறை உறவு கொள்வதற்கு ஏற்றது?