பெண்களைத் திருப்திப்படுத்த சரியாக அணுகவேண்டும்!

பெண்களைத் திருப்திப்படுத்த சரியாக அணுகவேண்டும்!

பெண்களைத் திருப்திப்படுத்த சரியாக அணுகவேண்டும்!
எது கஷ்டம்… பெண்களைத் திருப்திப்ப டுத்துவது… இதுதான் தாம்பத்யத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் பலரின் பதிலாக உள்ளது.. ஆனால் உண்மை என்ன… இப்ப டிச் சொல்பவர்களுக்கு இன்னும் கொ ஞ்சம் விவரம் தேவை என்பதே. வடிவேலு பாணியில் சொல்வதானால் பயிற்சி பத்தாது ...
Comments Off on பெண்களைத் திருப்திப்படுத்த சரியாக அணுகவேண்டும்!