பெண்களுக்கு உடல் உறவில் உச்சக்கட்டம் எப்படி ஏற்படுகிறது?

பெண்களுக்கு உடல் உறவில் உச்சக்கட்டம் எப்படி ஏற்படுகிறது?

11-300x254
அந்தரங்கம்
பெண்களுக்கு உடல் உறவில் உச்சக்கட்டம் எப்படி ஏற்படுகிறது? புணர்புழையின் முன் பகுதிச் சுவரைச் சுற்றி அமைந்துள்ள திருப்தி தரும் தசை மேடை (orgasmic platform) முறையோடு சுருங்கி விரியும் போது அதை ஒட்டி ஒரு ஒழுங் கோடு கருப்பையும் ...
Comments Off on பெண்களுக்கு உடல் உறவில் உச்சக்கட்டம் எப்படி ஏற்படுகிறது?

11-300x254
அந்தரங்கம்
பெண்களுக்கு உடல் உறவில் உச்சக்கட்டம் எப்படி ஏற்படுகிறது? புணர்புழையின் முன் பகுதிச் சுவரைச் சுற்றி அமைந்துள்ள திருப்தி தரும் தசை மேடை (orgasmic platform) முறையோடு சுருங்கி விரியும் போது அதை ஒட்டி ஒரு ஒழுங் கோடு கருப்பையும் ...
Comments Off on பெண்களுக்கு உடல் உறவில் உச்சக்கட்டம் எப்படி ஏற்படுகிறது?