பெண்களின் செக்ஸ் ஆசையை திருப்பதி செய்ய ஆண்கள் செய்ய வேண்டியது…

பெண்களின் செக்ஸ் ஆசையை திருப்பதி செய்ய ஆண்கள் செய்ய வேண்டியது…

tplssscn3-300x185
அந்தரங்கம்
ஆண்கள் உச்சம் அடைந்து அவை வெளியேறியதும் உடனடியாக ரிலாக்ஸ் ஆகிவிடுகிறார்கள். ஆனால் பெண்கள் உச்சம் அடைந்ததும் அதே நிலையில் சில நிமிடங்கள் வரை நீடிக்கிறார்கள். அதனால் மீண்டும் அவர்கள் கிளர்ச்சி அடையும் போது அல்லது தூண்டப்படும் போது மீண்டும் ...
Comments Off on பெண்களின் செக்ஸ் ஆசையை திருப்பதி செய்ய ஆண்கள் செய்ய வேண்டியது…