பெண்களின் உடலுறவு உணர்சிகளை பற்றி அனைவரும் தெரிந்துக் கொள்ள வேண்டியவை!!!

பெண்களின் உடலுறவு உணர்சிகளை பற்றி அனைவரும் தெரிந்துக் கொள்ள வேண்டியவை!!!

boobs-kissing-photo-of-desi-bhabhi-300x204-615x418
அந்தரங்கம்
ஆண்களின் உடலுறவு உணர்ச்சிகளுக்கும், பெண்களின் உடலுறவு உணர்சிகளுக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன. ஆண்கள் உடலுறவில் ஈடுபட்டு விந்து வெளிப்பட்ட சில நொடிகளிலே முழுதாய் உச்சம் அடைந்துவிடுகின்றனர். ஆனால், பெண்களுக்கு அப்படி இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. மற்றும், பெண்களின் உடலுறவு ...
Comments Off on பெண்களின் உடலுறவு உணர்சிகளை பற்றி அனைவரும் தெரிந்துக் கொள்ள வேண்டியவை!!!

boobs-kissing-photo-of-desi-bhabhi-300x204
அந்தரங்கம்
ஆண்களின் உடலுறவு உணர்ச்சிகளுக்கும், பெண்களின் உடலுறவு உணர்சிகளுக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன. ஆண்கள் உடலுறவில் ஈடுபட்டு விந்து வெளிப்பட்ட சில நொடிகளிலே முழுதாய் உச்சம் அடைந்துவிடுகின்றனர். ஆனால், பெண்களுக்கு அப்படி இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. மற்றும், பெண்களின் உடலுறவு ...
Comments Off on பெண்களின் உடலுறவு உணர்சிகளை பற்றி அனைவரும் தெரிந்துக் கொள்ள வேண்டியவை!!!