பெண்களின் ஆசையையை எப்படி அடக்கலாம் ?

பெண்களின் ஆசையையை எப்படி அடக்கலாம் ?

2013-12-27-shutterstock_147194561_Dreams_Cloud_Sex-300x200
அந்தரங்கம்
தன்னுடைய காம இச்சை அடங்கும் முன்பே ஆணுக்கு விந்து வெளிப்பட்டு விட்டால் அவளே கலவித்தொழில் செய்வது போல தன் இடுப்பை மேலும் கீழும் அசைப்பாள். ஏன் இப்படியென்றால் புறத்தொழில்களால் பெண்ணை உச்சநிலை அடையச் செய்து அதன்பின் அவளுடன் சேராமல் ...
Comments Off on பெண்களின் ஆசையையை எப்படி அடக்கலாம் ?

பெண்களின் ஆசையையை எப்படி அடக்கலாம் ?
தன்னுடைய காம இச்சை அடங்கும் முன்பே ஆணுக்கு விந்து வெளிப்பட்டு விட்டால் அவளே கலவித்தொழில் செய்வது போல தன் இடுப்பை மேலும் கீழும் அசைப்பாள். ஏன் இப்படியென்றால் புறத்தொழில்களால் பெண்ணை உச்சநிலை அடையச் செய்து அதன்பின் அவளுடன் சேராமல் ...
Comments Off on பெண்களின் ஆசையையை எப்படி அடக்கலாம் ?