பூமியைப் போன்று சந்திரனிலும் நிலநடுக்கம்

பூமியைப் போன்று சந்திரனிலும் நிலநடுக்கம்

Ron-Hodges1
வினோதங்கள்
நாம் வாழுகிற பூமியின் மேற்பரப்பில் ‘டெக்டானிக் பிளேட்’ என்று அழைக்கப்படக்கூடிய புவித்தட்டுகள் (புவி அடுக்குகள்) உள்ளன. அவை நகர்கிறபோது நில நடுக்கம் ஏற்படுகிறது. பூமியின் துணை கிரகமான சந்திரனின் மேற்பரப்பிலும் புவி அடுக்குகள் போல அடுக்குகள் இருக்கின்றன என்றும் ...
Comments Off on பூமியைப் போன்று சந்திரனிலும் நிலநடுக்கம்