பூமிக்கு மேலே வாழும் வேற்றுக் கிரக உயிரினங்கள்: ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்

பூமிக்கு மேலே வாழும் வேற்றுக் கிரக உயிரினங்கள்: ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்

ghost_particles_002-615x365
வினோதங்கள்
நாம் வாழும் இந்த பூமிக்கு மேலே 25 மைல் தொலைவில் 4 வகையான உயிரினங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த மில்டன் வெய்ன்ரைட் கூறியுள்ளார். ஷெப்பீல்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் ஆன மில்டன் வெய்ன்ரைட் என்பவர் கடந்த 2013ம் ஆண்டு முதல் ...
Comments Off on பூமிக்கு மேலே வாழும் வேற்றுக் கிரக உயிரினங்கள்: ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்

ghost_particles_002-615x365
வினோதங்கள்
நாம் வாழும் இந்த பூமிக்கு மேலே 25 மைல் தொலைவில் 4 வகையான உயிரினங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த மில்டன் வெய்ன்ரைட் கூறியுள்ளார். ஷெப்பீல்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் ஆன மில்டன் வெய்ன்ரைட் என்பவர் கடந்த 2013ம் ஆண்டு முதல் ...
Comments Off on பூமிக்கு மேலே வாழும் வேற்றுக் கிரக உயிரினங்கள்: ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்