புதிய தொழில்நுட்பத்தில் QR Code

புதிய தொழில்நுட்பத்தில் QR Code

qr_code_002-615x406
தொழில்நுட்பம்
Quick Response எனப்படும் விரைவான செயற்பாட்டினை சாத்தியப்படுத்தும் தொழில்நுட்பமான QR Code தற்போது புதிய பரிணாமத்தை எட்டியுள்ளது. அதாவது இதுவரை காணப்பட்ட தொழில்நுட்பத்தில் புள்ளி உருவான படங்கள் காணப்படும், ஆனால் தற்போது புள்ளிகள் அற்றதும், புகைப்படங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டதுமான ...
Comments Off on புதிய தொழில்நுட்பத்தில் QR Code