பிறந்த

பிறந்த

tamil_month_002.w540
பல்சுவை
நம்மில் ஏராளமானோர் ஜோதிடத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லை என்று வெளியே சொல்லிக் கொண்டாலும், பிறந்த மாதம், பிறந்த நாள், பிறந்த நேரம் போன்றவை ஒருவரின் குணநலன்களைப் பற்றி கூறும் என்று சொன்னதும், எங்கே என்னைப் பற்றி கூறுங்கள் என்று ...
Comments Off on நீங்கள் பிறந்த தமிழ் மாதம் உங்களைப் பற்றி என்ன சொல்கிறது?…