பிரா

பிரா

sda
அந்தரங்கம்
ஸ்மார்ட் போன் இல்லாத ஓர் நாளை நம்மால் நினைத்துப் பார்க்க முடியுமா என்றால் நிச்சயமாக முடியாது. ஆனால் இந்த ஸ்மார்ட் போன் நமது ஆரோக்கியத்தில், உறவில், அன்றாட வேலைபாடுகளில் என பலவற்றில் தீயத் தாக்கங்களை உண்டாக்குகின்றன. முக்கியமாக ஸ்மார்ட் ...
Comments Off on ஸ்மார்ட் போனை பிரா மற்றும் பேண்ட் பாக்கெட்டில் வைக்கலாமா?