பிராணாயாமத்தின் நிலைகள்

பிராணாயாமத்தின் நிலைகள்

dd2ab431-8ae2-4cc0-9630-4ce0641e7e69_S_secvpf
மருத்துவம்
மூச்சை உள்ளிழுப்பது, கும்பகம் செய்வது, வெளிவிடுவதில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வை வைத்து, பிராணாயாமத்தை முதல் நிலை, நடு நிலை ,உயர் நிலை என மூன்று நிலைகளாகப் பிரிக்கலாம். முதல் நிலை: இது சாதாரணப் பிராணாயாமம். ‘தாழ்ந்த வகை’ எனப்படும் இந்த ...
Comments Off on பிராணாயாமத்தின் நிலைகள்