பிரசவத்தின் போது தூங்கிய பெண்மணி: வலியை உணர முடியாத அதிசய பிறவி

பிரசவத்தின் போது தூங்கிய பெண்மணி: வலியை உணர முடியாத அதிசய பிறவி

sleeping_prganncy_002
வினோதங்கள்
பிரேசில் நாட்டைச் சேர்ந்த மரிசா டெ தொலெதோ என்ற பெண்மணிக்கு ஏற்பட்ட அபூர்வமான மரபணு மாற்றம் காரணமாக இவரது உடலின் வலி மூளையால் உணரப்படுவதே இல்லை. மரிசா டெ தொலெதோ(27) பிறந்தபோதே அனெல்ஜீஷியா(analgesia) என்கிற மரபணு மாற்ற நோயுடன் ...
Comments Off on பிரசவத்தின் போது தூங்கிய பெண்மணி: வலியை உணர முடியாத அதிசய பிறவி