பின்னர்

பின்னர்

download-1-5
அந்தரங்கம்
அம்மாக்கு மாதவிடாய்! என்னையும் அம்மாவையும் நிர்வாணமாக்கி கால்கள் இரண்டையும் தோளுடன் கட்டிய பின்னர்….. ஆமியின் கொடூர வன் புணர்வு!! 15 வயதுச் சிறுமியின் வாக்குமூலம் இதோ இந்தியாவில் காஸ்மீரில் இந்திய இராணுவத்தால் நடாத்தப்படும் கொடூர இனச் சுத்திகரிப்பு நடவடிக்கை ...
Comments Off on அம்மாக்கு மாதவிடாய்! நிர்வாணமாக்கி கால்கள் இரண்டையும் தோளுடன் கட்டிய பின்னர்