பின்நோக்கி திரும்பிய பாதம் - எலும்பு நோயால் பெண் அவதி

பின்நோக்கி திரும்பிய பாதம் – எலும்பு நோயால் பெண் அவதி

return_feet
வினோதங்கள்
எலும்புப் புற்றுநோயால் காலின் தொடைப்பகுதி வெட்டி அகற்றப்பட்ட பெண்ணொருவருக்கு அவரது காலின் கீழ்ப்பகுதி புதிய கால் மூட்டின் மூலம் பின்பக்கமாக நோக்கிய நிலையில் இணைக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பிரித்தானியாவில் இடம்பெற்றுள்ளது. கிழக்கு யோர்க்ஷியரைச் சேர்ந்த ஜோர்டன் மூடி (Jordon Moody) ...
Comments Off on பின்நோக்கி திரும்பிய பாதம் – எலும்பு நோயால் பெண் அவதி

return_feet
வினோதங்கள்
எலும்புப் புற்றுநோயால் காலின் தொடைப்பகுதி வெட்டி அகற்றப்பட்ட பெண்ணொருவருக்கு அவரது காலின் கீழ்ப்பகுதி புதிய கால் மூட்டின் மூலம் பின்பக்கமாக நோக்கிய நிலையில் இணைக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பிரித்தானியாவில் இடம்பெற்றுள்ளது. கிழக்கு யோர்க்ஷியரைச் சேர்ந்த ஜோர்டன் மூடி (Jordon Moody) ...
Comments Off on பின்நோக்கி திரும்பிய பாதம் – எலும்பு நோயால் பெண் அவதி