பின்தங்கிய வாழ்க்கை முறை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படும் அபாயம் – ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்

பின்தங்கிய வாழ்க்கை முறை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படும் அபாயம் – ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்

nextgeneration_life_001
தொழில்நுட்பம்
சமகாலத்தில் பல இன்னல்களுக்கு மத்தியில் அல்லது பின்தங்கிய வாழ்க்கை முறையை வாழ்பவர்களின் மனநிலை, பண்பு என்பன அடுத்த தலைமுறைக்கும் கடத்தப்படும் அபாயம் இருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். DNA ஊடாக கடத்தப்படும் இந்த இயல்புகளின் ஊடாக உடல் பருமன் அதிகரிப்பும் ...
Comments Off on பின்தங்கிய வாழ்க்கை முறை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படும் அபாயம் – ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்