பிடித்ததும்

பிடித்ததும்

3742-1-45f4180750c42b3ed3215d6eefe1d51c
மருத்துவம்
  பெரும்பாலான பெண்களுக்கு ஆண்களிடம் பிடிக்காதவை என்ன என்று கேட்டால் பெரிய லிஸ்ட்டே தருவார்கள் ஆண்களிடம் பெண்களுக்கு பிடிக்காத, குறிப்பாக செக்ஸ் உறவுக்கு முன்பு அறவே பிடிக்காத விஷயங்கள் என்ன என்று பெண்களைக் கேட்டால் பெரிய கொடுப்பார்கள். அதில் ...
Comments Off on பெண்களுக்கு ஆண்களிடம் பிடித்ததும் பிடிக்காததும்