பால்வினை நோய்கள்

பால்வினை நோய்கள்

images5
மருத்துவம்
பால்வினை நோய்கள் – Sex Diseases 1. டைசன் சுரப்பி அழற்சியால் தோன்றிய கட்டி (Tyson gland abscess) 2. சிறுநீர்த்தாரை அடைப்பு (urethral stricture) 3. பிறப்புறுப்பு “மரு” (genital warts) 4. அக்கிக் கொப்பளங்கள் (genital ...
Comments Off on பால்வினை நோய்கள்