பாலியல் தொற்றுநோய்கள்

பாலியல் தொற்றுநோய்கள்

03c16-ym1
மருத்துவம்
உடலுறவால் தொற்றக்கூடிய நோய்கள்(STI) இந்நோய்கள் உடலுறவால் பரவக்கூடியவை. ப்க்டீரிய மற்ற் வைரஸ்கள் பாலியல் உறுப்புகள் இருக்கும் இடங்களில், சுக்கிலபாய்பொருள் மற்றும் வாய், தொண்டை, குதம் போன்ற இடங்களில் காணப்படும். பொதுவான உடலுறவால் தொற்றும் நோய்கள் -சிபிலிஸ் -ஹேபிஸ் -கொனோரிய ...
Comments Off on பாலியல் தொற்றுநோய்கள்