பாலியல் உணர்வை அடக்க இதை பண்ணுங்க .

பாலியல் உணர்வை அடக்க இதை பண்ணுங்க .

Posted-by-Moon-Of-NooN-at-4_29-PM
அந்தரங்கம்
பொதுவாக உணர்வு பூர்வமான விஷயங்களை, உதாரணமாக பாலியல் உணர்வு, கோபம், பயம், வெறுப்பு போன்றவர்களை அடக்கினால், அது உடல் ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும் பல விபரித விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தி விடும். . இதை போன்ற உணர்வுகளை சாந்தப்படுத்த வேண்டும் ...
Comments Off on பாலியல் உணர்வை அடக்க இதை பண்ணுங்க .