பாலியலுக்கு அடிமைப்படுதல் என்பது என்ன? மீள்வது எப்படி?

பாலியலுக்கு அடிமைப்படுதல் என்பது என்ன? மீள்வது எப்படி?

images-23-300x168
அந்தரங்கம்
உளவியல் நோக்கில் பாலியல் அடிமையாவதை எப்படித் தடுக்கலாம்?” என்ற கேள்விக்குப் பதில் தேடும் பதிவாக இதனைக் கருதிக்கொள்ளவும். உள்ளத்தை நாம் நமது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தால் மட்டுமே ஆக்க முயற்சிகளில் ஈடுபடமுடிகிறது. நாம் தூங்கிவிட்டால், உள்ளம் தன் விருப்பம் (சுதந்திரமாக) ...
Comments Off on பாலியலுக்கு அடிமைப்படுதல் என்பது என்ன? மீள்வது எப்படி?

00-300x199-615x408
அந்தரங்கம்
”உளவியல் நோக்கில் பாலியல் அடிமையாவதை எப்படித் தடுக்கலாம்?” என்ற கேள்விக்குப் பதில் தேடும் பதிவாக இதனைக் கருதிக்கொள்ளவும். உள்ளத்தை நாம் நமது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தால் மட்டுமே ஆக்க முயற்சிகளில் ஈடுபடமுடிகிறது. நாம் தூங்கிவிட்டால், உள்ளம் தன் விருப்பம் (சுதந்திரமாக) ...
Comments Off on பாலியலுக்கு அடிமைப்படுதல் என்பது என்ன? மீள்வது எப்படி?