பாம்பு மற்றொரு பாம்பை விழுங்கும் மிக அரிய காட்சி...

பாம்பு மற்றொரு பாம்பை விழுங்கும் மிக அரிய காட்சி…

snake_snake_002.w540
Videos
பாம்பைக் கண்டால் படையே நடுங்கும் என்பார்கள். ஆம் மிகவும் விஷத்தன்மை வாய்ந்ததாக காணப்படுவதால் இதனைக் கண்டாலே மனிதர்கள் நடுநடுங்குகிறார்கள். பாம்புகள் தீண்டியதால் பல மனிதர்கள் உயிரையும் விட்டிருக்கிறார்கள். சரி மனிதர்கள் மனிதர்களை அடித்துக்கொண்டு சண்டையிடுவதை நாம் அவதானித்திருப்போம். ஆனால் ...
Comments Off on பாம்பு மற்றொரு பாம்பை விழுங்கும் மிக அரிய காட்சி…