பாடசாலை மாணவர்கள் பலருடன் பாலியல் உறவில் ஈடுபட்ட ஆசிரிய உதவியாளர்

பாடசாலை மாணவர்கள் பலருடன் பாலியல் உறவில் ஈடுபட்ட ஆசிரிய உதவியாளர்

Emma-Webb
சமூக சீர்கேடு
ரிட்­டனில் ஆசி­ரிய உத­வி­யா­ள­ராக பணி­யாற்­றிய பெண்­ணொ­ருவர் பாட­சாலை மாண­வர்கள் பல­ருடன் தனது வீட்டில் வைத்து பாலியல் செயற்­பா­டு­களில் ஈடு­பட்ட குற்­றச்­சாட்டை ஒப்­புக்­கொண்­டுள்ளார். 44 வய­தான எம்மா வெப் எனும் இப்பெண், பிரிட்­டனின் வோக்­கிங் ­ஹாம்­ஷயர் பிராந்­தி­யத்­தி­லுள்ள பாட­சா­லை ­யொன்றில் ...
Comments Off on பாடசாலை மாணவர்கள் பலருடன் பாலியல் உறவில் ஈடுபட்ட ஆசிரிய உதவியாளர்