பல் சொத்தையை ஆரம்பத்திலேயே கவனிங்க

பல் சொத்தையை ஆரம்பத்திலேயே கவனிங்க

download7-615x461
மருத்துவம்
பல் கூச்சம், பல் சொத்தையை ஆரம்பத்தில் கவனிக்க வேண்டும்; இல்லாவிட்டால், பல்வேறு பாதிப்புகள் வரும். சரியாக பல் துலக்காதது முக்கிய காரணம். இனிப்பு வகைகள் அதிகம் சாப்பிடுதல்; பல் சொத்தையை ஆரம்பத்திலேயே கவனிங்க இரவு சாப்பிட்ட பின் பல் ...
Comments Off on பல் சொத்தையை ஆரம்பத்திலேயே கவனிங்க

download7-615x461
மருத்துவம்
பல் கூச்சம், பல் சொத்தையை ஆரம்பத்தில் கவனிக்க வேண்டும்; இல்லாவிட்டால், பல்வேறு பாதிப்புகள் வரும். சரியாக பல் துலக்காதது முக்கிய காரணம். இனிப்பு வகைகள் அதிகம் சாப்பிடுதல்; பல் சொத்தையை ஆரம்பத்திலேயே கவனிங்க இரவு சாப்பிட்ட பின் பல் ...
Comments Off on பல் சொத்தையை ஆரம்பத்திலேயே கவனிங்க