பயணப் பொதிகளை பாதுகாக்க நவீன தொழில்நுட்பம்

பயணப் பொதிகளை பாதுகாக்க நவீன தொழில்நுட்பம்

luggage_tag_001-615x406
தொழில்நுட்பம்
தொலைதூரப் பயணங்களின் போது கூடவே எடுத்துச் செல்லப்படும் பயணப் பொதிகள் தவறவிடப்படுவதுண்டு. இதனை மீண்டும் இலகுவாக கண்டுபிடித்து உரிமைகோரும் பொருட்டு “டேக்” (Tag) அணிந்து எடுத்துச் செல்வர். ஆனால் நவீன தொழில்நுட்பத்தினைக் கொண்டு மேலும் இலகுவான முறையில் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ...
Comments Off on பயணப் பொதிகளை பாதுகாக்க நவீன தொழில்நுட்பம்

luggage_tag_001-615x406
தொழில்நுட்பம்
தொலைதூரப் பயணங்களின் போது கூடவே எடுத்துச் செல்லப்படும் பயணப் பொதிகள் தவறவிடப்படுவதுண்டு. இதனை மீண்டும் இலகுவாக கண்டுபிடித்து உரிமைகோரும் பொருட்டு “டேக்” (Tag) அணிந்து எடுத்துச் செல்வர். ஆனால் நவீன தொழில்நுட்பத்தினைக் கொண்டு மேலும் இலகுவான முறையில் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ...
Comments Off on பயணப் பொதிகளை பாதுகாக்க நவீன தொழில்நுட்பம்