நோய்களை முன்பே அறிந்துகொள்ள கூடிய கண்ணாடி விரைவில்…

நோய்களை முன்பே அறிந்துகொள்ள கூடிய கண்ணாடி விரைவில்…

mirror-500x500
வினோதங்கள்
நமது உடல்நிலை மற்றும் நோய்களை முன்பே அறிந்துகொள்ளும் வகையில் விரைவில் ஸ்மார்ட் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி வெளியாக உள்ளது. வைஸ் கண்ணாடி என்ற நிறுவனம் ஸ்மார்ட் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடிகளை தயாரிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. நமது முகம் மற்றும் ...
Comments Off on நோய்களை முன்பே அறிந்துகொள்ள கூடிய கண்ணாடி விரைவில்…