நிர்வாண கனவு கண்டால் என்ன பலன் தெரியுமா...?

நிர்வாண கனவு கண்டால் என்ன பலன் தெரியுமா…?

நிர்வாண கனவு கண்டால் என்ன பலன் தெரியுமா…?
ஒரு இரவில் 90 நிமிடங்கள் முதல் 2 மணி நேரங்கள் வரையில் அல்லது அதற்கும் மேலான நேரத்திற்கு மனிதர்கள் உறக்கத்தில் கனவு காணுகிறார்கள். சில நேரங்களில், இந்த கனவுகளின் அர்த்தம் கனவு காண்பவருக்கு நேரடியாக புரியும். நெடுநாளைய நண்பர் ...
Comments Off on நிர்வாண கனவு கண்டால் என்ன பலன் தெரியுமா…?