நாட்டுகட்டைகளை (ஆண்டிகளை) திருப்தி படுத்துவது எப்படி????

நாட்டுகட்டைகளை (ஆண்டிகளை) திருப்தி படுத்துவது எப்படி????

ddae-300x170
அந்தரங்கம்
ஆண்டிகளை பெண்களைத் திருப்திப்ப டுத்துவது… இதுதான் தாம்பத்யத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் பலரின் பதிலாக உள்ளது.. ஆனால் உண்மை என்ன… இப்ப டிச் சொல்பவர்களுக்கு இன்னும் கொ ஞ்சம் விவரம் தேவை என்பதே. வடிவேலு பாணியில் சொல்வதானால் பயிற்சி பத்தாது என்று ...
Comments Off on நாட்டுகட்டைகளை (ஆண்டிகளை) திருப்தி படுத்துவது எப்படி????