நம்பிக்கையை எப்படி பெறுவது….?

நம்பிக்கையை எப்படி பெறுவது….?

megam-18
அந்தரங்கம்
மண முடித்தபின் மூன்று நாட்க்களவரை தரையில் படுக்க வேண்டும் கடுமையான பிரும்மச்சாரியத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். காரம். இனிப்பு. கலவாத உணவையே உண்ண வேண்டும். ஏழு நாட்க்கள் இரவும் பகலும் வீட்டில் இசையொலி கேட்கட்டும். இன்னிசை கருவிகள் முழங்கட்டும். இசை ...
Comments Off on நம்பிக்கையை எப்படி பெறுவது….?