தொட்டினால் ஒட்டும் தொடாமலும் தொற்றும் கண்நோய்

தொட்டினால் ஒட்டும் தொடாமலும் தொற்றும் கண்நோய்

conjunctivitis0-300x200-615x410
மருத்துவம்
தினமும் 100 பேருக்குக் குறையாமல் வருகிறார்களாம் வெளிநோயார் பிரிவிக்கு. சிறு சிறு கிளினிக்குகளிலேயே தினமும் 5 முதல் 10 பேர் வருகையில் நாடு பூராவும் நிலைமை எப்படி இருக்கும்? போதையில் சிவந்தவை அல்ல கோபத்தில் செந்நிறம் பூத்ததும் இல்லை ...
Comments Off on தொட்டினால் ஒட்டும் தொடாமலும் தொற்றும் கண்நோய்