தென்னை மரமேறி தேங்காய் பறிக்கும் நண்டு

தென்னை மரமேறி தேங்காய் பறிக்கும் நண்டு

P4050153-615x346
வினோதங்கள்
தென்னஞ்சோலைகளிற்கு உள்ளேயே வாழும் இந்த நண்டுகள் தென்னை மரங்களில் ஏறி தேங்காய் பறித்து உண்ணுகின்ற வல்லமையைப் பெற்றிருக்கின்றன. இவ்வாறு நிஜத்தின் தேடல் நிகழ்ச்சியின் இயற்கை சம்பந்தமான ஆய்வு நிகழ்ச்சியில் அதன் ஆய்வாளர் கனடாவிலுள்ள திரு.சுரேஸ்தர்மா அவர்கள் தெரிவித்தார். இது ...
Comments Off on தென்னை மரமேறி தேங்காய் பறிக்கும் நண்டு

P4050153-615x346
வினோதங்கள்
தென்னஞ்சோலைகளிற்கு உள்ளேயே வாழும் இந்த நண்டுகள் தென்னை மரங்களில் ஏறி தேங்காய் பறித்து உண்ணுகின்ற வல்லமையைப் பெற்றிருக்கின்றன. இவ்வாறு நிஜத்தின் தேடல் நிகழ்ச்சியின் இயற்கை சம்பந்தமான ஆய்வு நிகழ்ச்சியில் அதன் ஆய்வாளர் கனடாவிலுள்ள திரு.சுரேஸ்தர்மா அவர்கள் தெரிவித்தார். இது ...
Comments Off on தென்னை மரமேறி தேங்காய் பறிக்கும் நண்டு