தூதுவளை மூலம் ஆண்களுக்கு அற்புத பலன்!

தூதுவளை மூலம் ஆண்களுக்கு அற்புத பலன்!

thuthuvalai
மருத்துவம்
படரும் கொடி வகையைச் சேர்ந்தது தூதுவளை. எனினும் சில இடங்களில் படரும் இடம் இல்லாத பட்சத்தில் செடியாகவும் வளரும். தூதுவளை இலை, பூ, தண்டு ஆகியவற்றில் வளைந்த முட்கள் இருக்கும். இது ஒரு ‘காயகற்ப மூலிகை’ என்கிறது சித்த ...
Comments Off on தூதுவளை மூலம் ஆண்களுக்கு அற்புத பலன்!