துணைக்கு திகட்டாத இன்பத்தை வாரி வழங்க

துணைக்கு திகட்டாத இன்பத்தை வாரி வழங்க

துணைக்கு திகட்டாத இன்பத்தை வாரி வழங்க
காமம் மிக உன்னதமானது. அதை சரியாக கையாள்பவர்க ள் மட்டுமே சரியான அளவில் இன்பத்தை நுகர்கின்றனர். க ணவன் மனைவி இடையேயா ன காமம் ஒருவித பரவசநிலையை தரக்கூடியது என்கின்றனர் அனுபவசாலிகள். படுக்கை அறையில் தொடங்கும் விளையாட் டு ...
Comments Off on துணைக்கு திகட்டாத இன்பத்தை வாரி வழங்க