திருமண வீடுகளில்

திருமண வீடுகளில்

சிங்கள பகுதியில் வீதியில் நடந்த திருமண அட்டகாசம்.
சிங்களப் பகுதிகளின் வழமையான நடைமுறைகளை மீறி காமடியாக நடைபெற்ற திருமண நிகழ்வுகள் வீட்டுக்கு வருவதற்கு முன்னர் வீதிகளில் வருவதற்கு முன்னர் வரும் காட்சிகள் பலரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. ...
Comments Off on சிங்கள பகுதியில் வீதியில் நடந்த திருமண அட்டகாசம்.