திருமணத்திற்கு பின்னரும் ஆசைக் காதல்

திருமணத்திற்கு பின்னரும் ஆசைக் காதல்

S34UR1R9wEWAXfMDAACB5gTyQ9093-615x459
பல்சுவை
திருமண உறவிற்கு பின்னர் கணவர் மனைவிக்கிடையே காதல் இருந்தால் தான் வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும். ஆனால் இந்த திருமண வாழ்க்கை, காலம் செல்ல செல்ல சிலருக்கு சலிப்பை ஏற்படுத்திவிடுவது உண்டு. இதனால் தம்பதியினருக்கிடையே மனஸ்தாபங்கள் ஏற்பட்டு விவகாரத்தும் பெறும் ...
Comments Off on திருமணத்திற்கு பின்னரும் ஆசைக் காதல்: இதோ டிப்ஸ்

images-110-615x409
பல்சுவை
திருமண உறவிற்கு பின்னர் கணவர் மனைவிக்கிடையே காதல் இருந்தால் தான் வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும். ஆனால் இந்த திருமண வாழ்க்கை, காலம் செல்ல செல்ல சிலருக்கு சலிப்பை ஏற்படுத்திவிடுவது உண்டு. இதனால் தம்பதியினருக்கிடையே மனஸ்தாபங்கள் ஏற்பட்டு விவகாரத்தும் பெறும் ...
Comments Off on திருமணத்திற்கு பின்னரும் ஆசைக் காதல்

images-110-615x409
பல்சுவை
திருமண உறவிற்கு பின்னர் கணவர் மனைவிக்கிடையே காதல் இருந்தால் தான் வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும். ஆனால் இந்த திருமண வாழ்க்கை, காலம் செல்ல செல்ல சிலருக்கு சலிப்பை ஏற்படுத்திவிடுவது உண்டு. இதனால் தம்பதியினருக்கிடையே மனஸ்தாபங்கள் ஏற்பட்டு விவகாரத்தும் பெறும் ...
Comments Off on திருமணத்திற்கு பின்னரும் ஆசைக் காதல்