தினமும் சோர்வின்றி இருங்கள்

தினமும் சோர்வின்றி இருங்கள்

சோர்வின்றி-300x225
மருத்துவம்
அன்றாட சாதாரண நிகழ்வுகளே இன்று சாதனைகள் போல் ஆகி விட்டன. அலுவலகத்தினை நேரத்தில் சென்றடைவதும், பிள்ளைகள் பள்ளிக்கு அனுப்பிவிட்டு வீட்டு வேலைகளைப் பார்ப்பதும் ஒருவரை பரபரப்புடனேயே வைக்கின்றன. ஊருக்குப் போவதும், கல்யாணம், திருவிழா, பண்டிகைகள் போன்ற நிகழ்வுகள் மகிழ்ச்சிக்குப் ...
Comments Off on தினமும் சோர்வின்றி இருங்கள்