தாம்பத்தி யத்தில் மென்மைக்கு பொதுவாக இடம் இல்லை..

தாம்பத்தி யத்தில் மென்மைக்கு பொதுவாக இடம் இல்லை..

1398684106-300x300
அந்தரங்கம்
தாம்பத்திய உறவில் (காமத்தில்), மென்மைக்கு பொதுவாக இடம் இல்லை..காமத்தில் முரட்டுத்தனத்திற்கு நிறையவே முக்கியத்துவம் உண்டு.. காமத்தில் மென்மைக்கு பொதுவாக இடம் இல்லை..கொஞ்சம் கவித்துவம்.. நிறைய கலைநயம்.. கூடவே முரட்டுத்தனம்..இத்தனையும் சேரும்போது அந்த இன்பம் – சொர்க்கத்தின் சுந்தரபுரியாக இருக்கும் ...
Comments Off on தாம்பத்தி யத்தில் மென்மைக்கு பொதுவாக இடம் இல்லை..