தாம்பத்திய உறவு செழிக்க…!

தாம்பத்திய உறவு செழிக்க…!

052
அந்தரங்கம்
அது இருப்பவனுக்கு இது இருக்காது இது இருப்பவனுக்கு அது இருக்காது. அது இருக்கும் போது இது இருக்காது . இது இருக்கும்போது அது இருக்காது. அது இருப்பவனுக்கு இதுவும் இருந்து ,இது இருப்பவனுக்கு அதுவும் இருந்துவிட்டால் அவன் அதிர்ஷ்ட ...
Comments Off on தாம்பத்திய உறவு செழிக்க…!