தாம்பத்திய உறவுக்கு தடை போடும் குறைபாடு!

தாம்பத்திய உறவுக்கு தடை போடும் குறைபாடு!

ht1216-300x150-300x150
அந்தரங்கம்
காமாட்சிநாதனுக்கு 45 வயது. தோற்றம் நடுத்தர வயது போல இருக்காது… முதுமைத் தோற்றம். எப்போதும் முகத்தில் ஒரு களைப்பும் உடலில் சோர்வும் தெரியும். அலுவலகத்தில் வேலைகளை இழுத்துப் போட்டுச் செய்வார். சரியான உணவுப் பழக்கம் இல்லை. கண்ட நேரத்தில் ...
Comments Off on தாம்பத்திய உறவுக்கு தடை போடும் குறைபாடு!

Love-making
அந்தரங்கம்
காமாட்சிநாதனுக்கு 45 வயது. தோற்றம் நடுத்தர வயது போல இருக்காது… முதுமைத் தோற்றம். எப்போதும் முகத்தில் ஒரு களைப்பும் உடலில் சோர்வும் தெரியும். அலுவலகத்தில் வேலைகளை இழுத்துப் போட்டுச் செய்வார். சரியான உணவுப் பழக்கம் இல்லை. கண்ட நேரத்தில் ...
Comments Off on தாம்பத்திய உறவுக்கு தடை போடும் குறைபாடு!

தாம்பத்திய உறவுக்கு தடை போடும் குறைபாடு!
காமாட்சிநாதனுக்கு 45 வயது. தோற்றம் நடுத்தர வயது போல இருக்காது… முதுமைத் தோற்றம். எப்போதும் முகத்தில் ஒரு களைப்பும் உடலில் சோர்வும் தெரியும். அலுவலகத்தில் வேலைகளை இழுத்துப் போட்டுச் செய்வார். சரியான உணவுப் பழக்கம் இல்லை. கண்ட நேரத்தில் ...
Comments Off on தாம்பத்திய உறவுக்கு தடை போடும் குறைபாடு!