தவறாக அனுப்பிய மின்னஞ்சல்களை அழிக்க உதவும் Dmail சேவை

தவறாக அனுப்பிய மின்னஞ்சல்களை அழிக்க உதவும் Dmail சேவை

dmail_service_002-615x397
தொழில்நுட்பம்
முதற் தர மின்னஞ்சல் சேவையினை வழங்கிவரும் Gmail ஊடாக தவறான மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்பட்ட மின்னஞ்சல்களை அழிக்கும் வசதி காணப்படுகின்றது. எனினும் இவ் வசதியினூடாக 30 செக்கன்களுக்குள் அழித்துவிட வேண்டும், தவறின் குறித்த மின்னஞ்சல் அனுப்பப்பட்டுவிடம். இதனைக் கருத்தில்கொண்டு ...
Comments Off on தவறாக அனுப்பிய மின்னஞ்சல்களை அழிக்க உதவும் Dmail சேவை