தண்ணீரைத் தாண்டுவதற்கு இந்த புத்திசாலி செய்யும் தந்திரத்தைப் பாருங்கள்.... சிரித்து சிரித்து நொந்துடுவீங்க...

தண்ணீரைத் தாண்டுவதற்கு இந்த புத்திசாலி செய்யும் தந்திரத்தைப் பாருங்கள்…. சிரித்து சிரித்து நொந்துடுவீங்க…

man_water_002.w540
Videos
சில மனிதர்கள் மற்றவர்கள் முன்பு தன்னை பெருமையாக காட்டிக் கொள்வதற்காக ஏதாவது அறிவாளித் தனமாக செய்கிறோம் என்று செயலை செய்து கடைசியில் அது சொதப்பலில் தான் போய் முடியும்… இவ்வாறு சொதப்பலில் போய் முடிவது மற்றவர்கள் பார்த்து சிரிப்பது ...
Comments Off on தண்ணீரைத் தாண்டுவதற்கு இந்த புத்திசாலி செய்யும் தந்திரத்தைப் பாருங்கள்…. சிரித்து சிரித்து நொந்துடுவீங்க…