டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தில் போட்டோ பிரேம்கள்

டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தில் போட்டோ பிரேம்கள்

digital_picture_001-615x441
தொழில்நுட்பம்
கடந்த கால நினைவுகளை மீட்பதற்கு புகைப்படங்களை பிரேம் செய்து வைப்பது வழக்கமாகும். இச்செயன்முறையும் தற்போது டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்திற்கு மாறியுள்ளது. Artkick எனும் நிறுவனமானது அதியுயர் துல்லியம் வாய்ந்த (HD) புகைப்பட பிரேம்களை உருவாக்கியுள்ளது. Artkick LOOK எனும் பெயருடைய ...
Comments Off on டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தில் போட்டோ பிரேம்கள்