ஜி ஸ்பாட்

ஜி ஸ்பாட்

maxresdefault-10-350x213 (1)
அந்தரங்கம்
    மார்புகளிலும் கூட உணர்ச்சித் தூண்டல் நடைபெறும். அதாவது உறவின்போது மார்பகக் காம்புகளைத் திருகுவதன் மூலம், முத்தமிடுவதன் மூலம், சுவைப்பதன் மூலம் பெண்களுக்கு உணர்ச்சிகளைத் தூண்டலாம். பெரும்பாலான பெண்களுக்கு உறவின்போது சுயமாகவே மார்புகளில் உணர்ச்சி பெருக்கெடுக்கும், காம்புகள் ...
Comments Off on ஜி ஸ்பாட்,மார்புகளில் ,கிளிட்டோரிஸிலும் ஆர்கஸம் வரும்

maxresdefault-10-350x213
அந்தரங்கம்
    மார்புகளிலும் கூட உணர்ச்சித் தூண்டல் நடைபெறும். அதாவது உறவின்போது மார்பகக் காம்புகளைத் திருகுவதன் மூலம், முத்தமிடுவதன் மூலம், சுவைப்பதன் மூலம் பெண்களுக்கு உணர்ச்சிகளைத் தூண்டலாம். பெரும்பாலான பெண்களுக்கு உறவின்போது சுயமாகவே மார்புகளில் உணர்ச்சி பெருக்கெடுக்கும், காம்புகள் ...
Comments Off on ஜி ஸ்பாட்,மார்புகளில் ,கிளிட்டோரிஸிலும் ஆர்கஸம் வரும்