செக்ஸ் உறவு: உடலுறவின் முதல் பரிமாணம்…!

செக்ஸ் உறவு: உடலுறவின் முதல் பரிமாணம்…!

செக்ஸ் உறவு: உடலுறவின் முதல் பரிமாணம்…!
“அனைவருக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் இக்கட்டுரை சற்று வக்கிரகம் கலந்து வரையப்பட்டுள்ளது… பிடிக்காதவர்கள் முதலிலேயே இதனை தவித்து விடவும்…” இது ஆண்களுக்கு மட்டுமே.. பெண்கள் இது பற்றி இயற்கையிலேயே அறிந்திருப்பார்கள் எனத் தோன்றுகிறது. ஏழெட்டு வயசு பெண்களும் பையன்களும் ...
Comments Off on செக்ஸ் உறவு: உடலுறவின் முதல் பரிமாணம்…!

செக்ஸ் உறவு: உடலுறவின் முதல் பரிமாணம்…!
“அனைவருக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் இக்கட்டுரை சற்று வக்கிரகம் கலந்து வரையப்பட்டுள்ளது… பிடிக்காதவர்கள் முதலிலேயே இதனை தவித்து விடவும்…” இது ஆண்களுக்கு மட்டுமே.. பெண்கள் இது பற்றி இயற்கையிலேயே அறிந்திருப்பார்கள் எனத் தோன்றுகிறது. ஏழெட்டு வயசு பெண்களும் பையன்களும் ...
Comments Off on செக்ஸ் உறவு: உடலுறவின் முதல் பரிமாணம்…!