செக்ஸ் உணர்வும் ஒரு பெண்ணுக்கு ஓர் ஆண்மீது ஒரு சேர வருவது எப்போது?

செக்ஸ் உணர்வும் ஒரு பெண்ணுக்கு ஓர் ஆண்மீது ஒரு சேர வருவது எப்போது?

couple-in-bed-1-300x199
அந்தரங்கம்
ஒரு ஆண், உடலுறவை விரும்ப ஒன்று அல்லது இரண்டு காரண ங்க ளே இருக்க முடியும். ஆனால் பெண்களைப் பொறுத்தவரை, கிட்ட த்தட்ட 200 காரணங்கள் இருக்கிற தாம். அதில் காதல், காமம் ஆகியவ ற்றுக்குக் கிட்டத்தட்ட கடைசி ...
Comments Off on காதலும், செக்ஸ் உணர்வும் ஒரு பெண்ணுக்கு ஓர் ஆண்மீது ஒரு சேர வருவது எப்போது?