செக்ஸ் உடலுறவு வைத்து கொள்ளும் நேரத்தில் ஆண்கள் மீது பெண்களுக்கு பிடித்ததுஎன்ன என்று தெரியுமா?

செக்ஸ் உடலுறவு வைத்து கொள்ளும் நேரத்தில் ஆண்கள் மீது பெண்களுக்கு பிடித்ததுஎன்ன என்று தெரியுமா?

Sexual-Abuse6-615x396
பல்சுவை
செக்ஸ் உறவுக்கு முன்பு ஆண்களிடம் உங்களுக்கு அறவே பிடிக்காத விஷயங்கள் என்ன என்று பெண்களைக் கேட்டால் பெரிய பட்டியலையே கொடுப்பார்கள். அதில் முக்கியமானது செக்ஸ் உறவு என்பதை உடல் ரீதியானதாக பெரும்பாலான ஆண்கள் நினைக்கிறார்கள். ஆனால் பெண்கள் அப்படி ...
Comments Off on செக்ஸ் உடலுறவு வைத்து கொள்ளும் நேரத்தில் ஆண்கள் மீது பெண்களுக்கு பிடித்ததுஎன்ன என்று தெரியுமா?

Sexual-Abuse6-615x396
பல்சுவை
செக்ஸ் உறவுக்கு முன்பு ஆண்களிடம் உங்களுக்கு அறவே பிடிக்காத விஷயங்கள் என்ன என்று பெண்களைக் கேட்டால் பெரிய பட்டியலையே கொடுப்பார்கள். அதில் முக்கியமானது செக்ஸ் உறவு என்பதை உடல் ரீதியானதாக பெரும்பாலான ஆண்கள் நினைக்கிறார்கள். ஆனால் பெண்கள் அப்படி ...
Comments Off on செக்ஸ் உடலுறவு வைத்து கொள்ளும் நேரத்தில் ஆண்கள் மீது பெண்களுக்கு பிடித்ததுஎன்ன என்று தெரியுமா?