செக்ஸ் அடிமை என்பது உண்மையல்ல… ஆய்வில் தகவல்.

செக்ஸ் அடிமை என்பது உண்மையல்ல… ஆய்வில் தகவல்.

02-1378112067-02-1378111658-sexcture-silk-sakkath-maga--300x225
அந்தரங்கம்
செக்ஸ் அடிமை என்ற வார்த்தையே உண்மையானதல்ல…. அது கூடுதலான உணர்வுதான் என்று புதிய ஆய்வு முடிவு ஒன்று தெரிவிக்கின்றது. இயல்பை விட கூடுதலாக செக்ஸ் பற்றி நினைப்பவர்களும், பேசுபவர்களும் இருக்கின்றனர். சிலர் செக்ஸுக்கு அடிமையாகி விட்டதாக நினைக்கின்றனர். உண்மையில் ...
Comments Off on செக்ஸ் அடிமை என்பது உண்மையல்ல… ஆய்வில் தகவல்.