செக்ஸ்சில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு விருப்பம்…

செக்ஸ்சில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு விருப்பம்…

12004071_1613661438893740_5269622290371334299_n-1-300x165
அந்தரங்கம்
ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு விருப்பம்… உள்ளுக்குள் தகித்தபடி இருக்கும்… காமசூத்ராவின் அடிப்படை விஷயமே.. சின்னச் சின்ன ஆசைக்கும் பெரிய பெரிய பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதுதான். காமத்தைக் கலை என்று சொல்வதற்குக் கூட இந்த அழகியல் உணர்ச்சிதான் காரணம்.. சின்ன விஷயமாக ...
Comments Off on செக்ஸ்சில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு விருப்பம்…

12004071_1613661438893740_5269622290371334299_n-1-300x165-615x338
அந்தரங்கம்
ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு விருப்பம்… உள்ளுக்குள் தகித்தபடி இருக்கும்… காமசூத்ராவின் அடிப்படை விஷயமே.. சின்னச் சின்ன ஆசைக்கும் பெரிய பெரிய பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதுதான். காமத்தைக் கலை என்று சொல்வதற்குக் கூட இந்த அழகியல் உணர்ச்சிதான் காரணம்.. சின்ன விஷயமாக ...
Comments Off on செக்ஸ்சில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு விருப்பம்…

12004071_1613661438893740_5269622290371334299_n-1-300x165-615x338
அந்தரங்கம்
ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு விருப்பம்… உள்ளுக்குள் தகித்தபடி இருக்கும்… காமசூத்ராவின் அடிப்படை விஷயமே.. சின்னச் சின்ன ஆசைக்கும் பெரிய பெரிய பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதுதான். காமத்தைக் கலை என்று சொல்வதற்குக் கூட இந்த அழகியல் உணர்ச்சிதான் காரணம்.. சின்ன விஷயமாக ...
Comments Off on செக்ஸ்சில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு விருப்பம்…