செக்ஸ்சில் எந்தப் பருவத்திலிருந்த ஓர் ஆடவன் ஈடுபடலாம்?

செக்ஸ்சில் எந்தப் பருவத்திலிருந்த ஓர் ஆடவன் ஈடுபடலாம்?

images33-615x508
அந்தரங்கம்
ஓர் ஆடவன் தான் பருவம் அடைந்த, தன் 14வயது 15 வயதிலேயே உடலுறவு கொள்ளும் ஆற்றலைப் பெற்று விடுகின்றhன்இருந்தாலும் கூட நெறி முறையோடு கூடிய ஒழுக்க சீலம் மனித வாழ்க்கையின் அச்சாணி என்பதனை, அவன், தன் மனத்தில் இருத்தி, ...
Comments Off on செக்ஸ்சில் எந்தப் பருவத்திலிருந்த ஓர் ஆடவன் ஈடுபடலாம்?